Obrasci

Ovde možete potpuno besplatno preuzeti važeće obrasce u .PDF formatu.

Da bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. Jedan od najpopularnijih je Adobe Reader, koji besplatno možete preuzeti ovde.

Ako želite da snimite popunjen obrazac, pre nego što ga otvorite i popunite potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program PDF-XChange, koji besplatno možete preuzeti  ovde.

 OBRASCI- PLATNI PROMET

 • Obrazac br. 1 – NALOG ZA UPLATU
 • Obrazac br. 2 – NALOG ZA ISPLATU
 • Obrazac br. 3 – NALOG ZA PRENOS
 • Obrazac br. 4 – NALOG ZA NAPLATU

OBRASCI – FISKALNA KASA

 • Obrazac EFRU – EVIDENCIJA o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu
 • Obrazac FR – FISKALNI RAČUN
 • Obrazac IPU-1 – ZAHTEV ZA FISKALIZACIJU
 • Obrazac NI – NALOG ZA ISPRAVKU
 • Obrazac OB – OBAVEŠTENJE o fiskalnom isečku
 • Obrazac ZIB – ZAHTEV ZA DODELU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA ZA FISKALNE KASE

 OBRASCI – PROMET ROBE I USLUGA

 • Obrazac DPI – DNEVNI PUMPNI IZVEŠTAJ
 • Obrazac DPU – LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA
 • Obrazac GP – EVIDENCIJA O GOTOVIM PROIZVODIMA
 • Obrazac KEPU – KNJIGA EVIDENCIJE PROMETA I USLUGA ZA ________ GODINU
 • Obrazac KL – KALKULACIJA PRODAJNE CENE
 • Obrazac KPO – KNJIGA O OSTVARENOM PROMETU PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA
 • Obrazac KR – PRIJEMNI – EVIDENCIONI LIST BROJ
 • Obrazac KR-1 – EVIDENCIJA ISPLAĆENE I VRAĆENE KOMISIONE ROBE BR.
 • Obrazac KR-1 – EVIDENCIJA PRODATE, ISPLAĆENE I VRAĆENE KOMISIONE ROBE
 • Obrazac KRI – Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica
 • Obrazac KRI-1 – Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima
 • Obrazac PI – POTVRDA O IZVRŠENOJ USLUZI NA DORADI MATERIJALA I POPRAVCI PROIZVODA (ZA USLUŽNE DELATNOSTI)
 • Obrazac PK – 1 – POSLOVNA KNJIGA PRIHODA I RASHODA

OBRASCI – ZARADE I NAKNADE ZARADA

 • Obrazac M – PRIJAVA, PROMENA I ODJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 • Obrazac NZ-1 Spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada
 • Obrazac NZ-3 – EVIDENCIONI LIST O ISPLAĆENIM NAKNADAMA ZARADA ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA
 • Obrazac OVLAŠĆENJE ZA FIZIČKA LICA CENTRALNI REGISTAR
 • Obrazac OVLAŠĆENJE ZA PRAVNA LICA CENTRALNI REGISTAR
 • Obrazac OZ – 11 – POTVRDA O POTREBI PUTOVANJA U CILJU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 • Obrazac OZ-7 – POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE
 • Obrazac OZ-8 – POTVRDA O KRETANJU (PORASTU-SMANJENJU) ZARADA KOD POSLODAVCA ZA PRVO USKLAĐIVANJE OSNOVA ZA NAKNADU ZARADE
 • Obrazac OZ-9 – POTVRDA O KRETANJU (PORASTU-SMANJENJU) ZARADA KOD POSLODAVCA ZA NAREDNA USKLAĐIVANJA OSNOVA ZA NAKNADU ZARADE
 • Obrazac OZ-10 – SPISAK OBRAČUNATIH – ISPLAĆENIH NAKNADA ZARADA
 • Obrazac PP OD-O – PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • Obrazac PPP-PD – POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM POREZIMA I DOPRINOSIMA
 • Obrazac ZOK – ZAHTEV ZA OTPIS KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU ODREĐENIH POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

OBRASCI – RAČUNOVODSTVO

 • Obrazac AK-1- ANALITIČKA KARTICA RAČUNA
 • Obrazac DN-1 – DNEVNIK GLAVNE KNJIGE
 • Obrazac DN-2 – DNEVNIK POMOĆNE KNJIGE
 • Obrazac ENR – EVIDENCIJA O NEURUČENIM REŠENJIMA O UTVRĐIVANJU POREZA
 • Obrazac EOPO – EVIDENCIJA O OTPISU PORESKIH OBAVEZA
 • Obrazac EPR – EVIDENCIJA O ODOBRENOM ODLAGANJU PLAĆANJA NA POČEK ILI NA RATE
 • Obrazac ERP – PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE POSLODAVACA
 • Obrazac ESDPO – EVIDENCIJA O SPORNIM I DUBIOZNIM PORESKIM OBAVEZAMA
 • Obrazac EZPO – EVIDENCIJA O ZASTARELIM PORESKIM OBAVEZAMA
 • Obrazac GK-1 – GLAVNA KNJIGA
 • Obrazac GO-3 – PREGLED STANJA NA RAČUNIMA PORESKIH OBVEZNIKA
 • Obrazac IPD – IZVOD PORESKOG DUGA
 • Obrazac PEP – OVLAŠĆENJE ZA UPOTREBU ELEKTRONSKIH SERVISA
 • Obrazac PERP – POTVRDA O IZVRŠENOM EVIDENTIRANJU U REGISTRU POSLODAVACA
 • Obrazac PPP-PD – POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM POREZIMA I DOPRINOSIMA
 • Obrazac PPP-PO – POTVRDA O PLAĆENIM POREZIMA I DOPRINOSIMA PO ODBITKU
 • Obrazac PPR – 1 – PRIJAVA ZA PROMENU – DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI PRAVNOG LICA I POSLOVNIH JEDINICA
 • Obrazac PPR – 2 – PRIJAVA ZA PROMENU – DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI PREDUZETNIKA
 • Obrazac PPR – 3 – PRIJAVA ZA PROMENU – DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI FIZIČKOG LICA NEREZIDENTA
 • Obrazac PR – 1 – PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PRAVNOG LICA I POSLOVNIH JEDINICA
 • Obrazac PR – 2 – PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PREDUZETNIKA
 • Obrazac PR – 3 – PRIJAVA ZA REGISTRACIJU FIZIČKOG LICA NEREZIDENTA
 • Obrazac SAMOINICIJATIVNO PRIJAVLJIVANJE
 • Obrazac ZIG – ZAHTEV ZA ISPRAVKU GREŠKE

OBRASCI – POREZ NA DODATU VREDNOST

 • Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 • Obrazac IEPDV – PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VREDNOST
 • Obrazac IIPPPDV – ISKORIŠĆENI IZNOS POREZA NA PROMET KAO PRETHODNOG PDV
 • Obrazac IKPS – PDV – IZJAVA KUPCA STANA DA KUPUJE PRVI STAN
 • Obrazac LNPDV – NALOG ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA, BEZ PDV, ZA LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA
 • Obrazac PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Obrazac PID PDV – PRETEŽAN IZVOZ DOBARA U INOSTRANSTVO
 • Obrazac PID PDV 1 – PRETEŽAN IZVOZ DOBARA U INOSTRANSTVO
 • Obrazac PII – POTVRDA O IZVRŠENOM IZVOZU
 • Obrazac PBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
 • Obrazac PPO-PDV-KZ – POTVRDA O PORESKOM OSLOBOĐENJU za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobođenje
 • Obrazac REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju
 • Obrazac REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
 • Obrazac REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
 • Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju
 • Obrazac REF 4E – Evidencija zahtev stranog državljanina za refakciju
 • Obrazac REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
 • Obrazac ZBPDV – ZAHTEV ZA BRISANJE IZ EVIDENCIJE OBVEZNIKA PDV

 OBRASCI – POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

 • Obrazac OA – OBRAČUN AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA
 • Obrazac OA-1 – OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE ZA PRVU AMORTIZACIONU GRUPU – NEKRETNINE – POSLOVNI OBJEKTI
 • Obrazac BU-BILANS-USPEHA preduzetnika koji knjige vodi po sistemu prostog knjigovodstvа
 • Obrazac PB 2 – PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
 • Obrazac PK 2 – PORESKI KREDIT ZA PREDUZETNIKE ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA
 • Obrazac PK 3 – PORESKI KREDIT ZA PREDUZETNIKE ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA U ODREĐENE DELATNOSTI
 • Obrazac PP OPO – PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU-DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA
 • Obrazac PPDG-1R – PORESKA PRIJAVA ZA AKONTACIONO – KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
 • Obrazac PPDG-1S – PORESKA PRIJAVA ZA AKONTACIONO – KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 • Obrazac PPDG-2R – PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA
 • Obrazac PPDG-3 – PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE ZA ____________ GODINU
 • Obrazac PPDG-4 – PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH STVARI I NA DRUGE PRIHODE NA KOJE SE POREZ NE PLAĆA PO ODBITKU ZA ____________ GODINU
 • Obrazac PPDG-5 – PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA __________ GODINU
 • Obrazac PPP – POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU NA TERET PRIMAOCA PRIHODA ZA ______________ GODINU
 • Obrazac SU 1 – SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA KOD PREDUZETNIKA
 • Obrazac SU 3 – SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA KOD PREDUZETNIKA

OBRASCI – POREZ NA DOBIT

 • Aneks 1 obrasca PB 1 – OBRAČUN PORESKOG KREDITA
 • Aneks obrasca PB 1 – OBRAČUN PORESKOG KREDITA
 • Obrazac OA – OBRAČUN AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA
 • Obrazac OA-1 – OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE ZA PRVU AMORTIZACIONU GRUPU – NEKRETNINE – POSLOVNI OBJEKTI
 • Obrazac PB 1 – PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • Obrazac PBN – PORESKI BILANS ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM
 • Obrazac PBN 1 – PORESKI BILANS ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
 • Obrazac PBN 2 – PORESKI BILANS ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI OKVIR ZA BANKE
 • Obrazac PBN 3 – PORESKI BILANS ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI OKVIR ZA NARODNU BANKU SRBIJE
 • Obrazac PBPJ – PORESKI BILANS POSLOVNE JEDINICE
 • Obrazac PDN – PORESKA PRIJAVA ZA AKONTACIONO – KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE
 • Obrazac PDO – PORESKA PRIJAVA ZA AKONTACIONO – KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA OGRANKE I DRUGE ORGANIZACIONE DELOVE NEREZIDENTNIH OBVEZNIKA
 • Obrazac PDP – PORESKA PRIJAVA ZA AKONTACIONO – KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • Obrazac PDPO – ZBIRNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA
 • Obrazac PK – PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA
 • Obrazac PK 1 – PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA U ODREĐENE DELATNOSTI

OBRASCI – POREZ NA IMOVINU

 • Obrazac PPI-1 – PORESKA PRIJAVA O UTVRĐENOM POREZU NA IMOVINU
 • Obrazac PPI-2 – PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
 • Obrazac PPI-3 – PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA NASLEĐE I POKLON
 • Obrazac PPI-4 – PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Obrasci pio evidencijeOBRASCI – PIO EVIDENCIJA

 • Obrazac M-4
 • Obrazac M-4K
 • Obrazac M-4K-SP
 • Obrazac M-4-SP
 • Obrazac M-4UN
 • Obrazac M-UN

OBRASCI – RAZNO

 • Obrazac OP-Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
 • Obrazac IOS-izvod otvorenih stavki Obrazac

koferUgovori  Zahtevi  Odluke

koferRazni obrasci

 • Trojna kompenzacija
 • Izjava o kompenzaciji
 • Zahtev za registraciju / brisanje menice
 • Zahtev za registraciju / brisanje ovlašćenja
 • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
 • Prijava za registraciju za podnošenje poreske prijave elektronskim putem
 • Specifikacija čekova po tekućim računima građana
 • Izvod otvorenih stavki