Obrasci

Ovde možete potpuno besplatno preuzeti važeće obrasce u .PDF formatu.
Za čitanje ovog formata, potreban Vam je program Adobe Reader, koji možete besplatno preuzeti ovde:
Preuzmi Adobe PDF Reader

koferPorez na imovinu

 • Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu (01.01.2014.)
 • Prilog 1 uz Obrazac PPI-1 (01.01.2014.)
 • Podprilog uz Prilog 1 (01.01.2014.)
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (01.01.2014)
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon (01.01.2014.)
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava (01.01.2014.)

 koferPoreske prijave i poreski bilans

Poreske prijave – porez na prihode građana

 • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (07.05.2014.)
 • Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana (07.05.2014.)
 • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje(01.03.2014.)
 • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (01.03.2014.)
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke  (30.01.2004.)
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku (30.01.2004.)
 • Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana  (01.04.2010.)

Poreski bilans – samostalne delatnosti

 • Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (27.02.2014.)
 • Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva (27.02.2014.)
 • Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika (27.02.2014.)
 • Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika (12.02.2011.)
 • Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti (12.02.2011.)

Poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

 • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica (01.03.2014.)
 • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za nedobitne organizacije (01.03.2014.)
 • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za ogranke i druge organizacione delove nerezidentnih obveznika (01.03.2014.)

Poreski bilans – pravna lica

 • Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica (22.02.2014.)
 • Obračun poreskog kredita (22.02.2014.)Obračun poreskog kredita (22.02.2014.)
 • Izjava o dobiti ostvarenoj u drugoj državi iz koje je isplaćena dividenda i plaćenom porezu na dobit i porezu po odbitku na dividende (22.02.2014.)
 • Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari i dividende (22.02.2014.)
 • Konsolidovani poreski bilans (22.02.2014.)
 • Ograničenje kamate kod duga povezanom licu (22.02.2014.)
 • Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (22.02.2014.)
 • Srazmerno stečena imovina statusnom promenom (22.02.2014.)
 • Srazmerni iznos ulaganja (22.02.2014.)
 • Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti (22.02.2014.)

 

koferElektronske prijave

 • Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave
 • Ovlašćenje za fizička lica za Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
 • Ovlašćenje za pravna lica za Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
 • Pojedinacna poreska prijava o obracunatim  porezima i doprinosima
 • Korisnicko uputstvo za primenu pravilnika o poreskoj prijavi
 • Sifarnik vrste prihoda
 • Primeri za obracun

koferUgovori  Zahtevi  Odluke

Ugovori

 • Pozajmice
 • Zakupi
 • Radni odnos
 • Kupovina-prodaja

Zahtevi

 • Zahtev za izdavanje poreskog uverenja
 • Zahtev za izdavanje poreskog uverenja -fizicka lica
 • Zahtev za izdavanje markica za zdravstveno osiguranje

Odluke

 • Blagajnicki depozit
 • Odluka o koriscenju sluzbenog vozila u privatne svrhe
 • Odluka o rasporedu radnog vremena
 • Odluka o imenovanju lica ovlascenog za kontrolu zabrane pusenja
 • Knjiga Odluka za sva privredna drustva
 • Knjiga Udela za sva pravna lica

Pravilnici

 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 • Organizaciona sema radnih mesta
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o radnoj disciplini zaposlenih
 • Pravilnik o racunovodstvu
 • Pravilnik o troskovima reklame i reprezentacije

Potvrde

 • Potvrda da je poslodavac urucio zaposlenom fotokopiju obrazaca prijave na obavezno socijalno osiguranje.
 • Potvrda o predaji radne knjizice pri zasnivanju radnog odnosa

koferPDV

 • Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 • Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 • Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
 • Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

koferRefakcija PDV

 • Zahtev stranog obveznika za refakciju
 • Zahtev stranog državljanina za refakciju
 • Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
 • Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
 • Službeni nalog za nabavkudobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
 • Službeni nalog za nabavkudobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava

koferFiskalna kasa

 • Zahtev za fiskalizaciju
 • Zahtev za promenu objekta fiskalne kase
 • Fiskalni račun
 • Nalog za ispravku
 • Evidencija dnevnih izveštaja

koferMaloprodaja

 • Prijemni – evidencioni list komisione robe
 • Evidencija isplaćene i vraćene komisione robe
 • Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica
 • Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima – fizičkim licima
 • List dnevnog prometa ugostitelja
 • Dnevni obračun pića (robe)
 • Dnevni pumpni izveštaj
 • Knjiga evidencije prometa i usluga
 • Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika

 

koferOsiguranje zaposlenih

 • Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje
 • Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa lica iz člana 45 st 1 i 2
 • Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina
 • Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima
 • Rešenje o godišnjem
 • Zahtev za subvenciju
 • Potvrda o zaradi

koferRadni staž

 • Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visina uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene
 • Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visina uplaćenog doprinosa za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike
 • Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visina uplaćenog doprinosa za više lica za osiguranike zaposlene
 • Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visina uplaćenog doprinosa za više lica za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike
 • Prijava o stažu osiguranja po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade

koferPlatni promet

 • Nalog za uplatu
 • Nalog za prenos
 • Nalog za isplatu
 • Nalog za naplatu

 

koferRazni obrasci

 • Trojna kompenzacija
 • Izjava o kompenzaciji
 • Zahtev za registraciju / brisanje menice
 • Zahtev za registraciju / brisanje ovlašćenja
 • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
 • Prijava za registraciju za podnošenje poreske prijave elektronskim putem
 • Specifikacija čekova po tekućim računima građana
 • Izvod otvorenih stavki